200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ 1821
Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει  στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Συγγρού αριθ.: 15-17, με  Α.Φ.Μ.: 997875116, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.  ΨΥΧΙΚΟΥ  και εκπροσωπείται  νομίμως  από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Γιώργο Πατούλη (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), θέτει σε λειτουργία εκπαιδευτική/ ψυχαγωγική πλατφόρμα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών διαγωνισμών (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου», που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, οδό Λεωφ. Θεσσαλονίκης αριθ.: 108, T.K. 143 42, με ΑΦΜ: 800457653, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.  N. Ιωνίας και εκπροσωπείται νομίμως από τον κύριο Απόστολο  Ανδριανάκοο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του site https://www.1821.attica.gov.gr   (εφεξής καλουμένου «Σελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προβολή ιστορικών θεμάτων σχετικών με την Επανάσταση του 1821, μέσω της τεχνικής των ερωτήσεων με επιλογή από προτεινόμενες απαντήσεις και η ανάδειξη συνολικά τριών (3) νικητών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 134 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Ν.4624/2019) (εφ’ εξής καλούμενοι ως «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Ελληνικής Εταιρείας Διαδικτύου, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων μέχρι τον δεύτερο βαθμό.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά και τεχνολογικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2.4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 2.1. και 2.2. του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 έως και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) επίσκεψη σελίδας site https://www.1821.attica.gov.gr, (β) εγγραφή, θέτοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail και δήλωση ότι επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, (γ) συμμετοχή στο παιχνίδι ερωτήσεων και (δ) αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

2.5. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
  • έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής,
  • δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
  • δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ, ούτε παρουσιάζει ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.
Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να προσπαθήσει όσες φορές επιθυμεί, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις.

2.6. Τα ψευδώνυμα των δέκα (10) καλύτερων συμμετεχόντων βάσει των απαντήσεων τους και του χρόνου απάντησης θα αναρτώνται στην Σελίδα.

2.7. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 έως και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην Σελίδα.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

4.1. Προς ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα ληφθεί υπ’ όψιν ο αριθμός σωστών απαντήσεων κάθε συμμετέχοντα και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος απάντησης των ερωτήσεων του διαγωνισμού.

4.2. Από την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, θα αναδειχθούν συνολικά τρεις (3) νικητές (εφ’ εξής οι «Νικητές»), οι οποίοι θα κερδίσουν
- Ένα Laptop DELL Vostro 3500- Οθόνη Full HD 15.6’’
- Ένα Tablet 10.2” Apple iPad 2021 WIFI (256 GB)- Silver
- Ένα Smartwatch 1.4” Samsung Galaxy Watch4 44mm-Black

4.3.   Από την ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν επίσης και τρεις (3) επιλαχόντες νικητές (εφ’ εξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι καταλαβόντες τις θέσεις 4-6 οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα Δώρα με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Νικητές αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο τους.

4.4. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί θα ενημερωθούν με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και με τηλεφωνική επικοινωνία από τους υπαλλήλους της Διοργανώτριας.

4.5. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξή τους ως νικητές και επιλαχόντες νικητές του Διαγωνισμού και προκειμένου (α) οι Νικητές να παραλάβουν το Δώρο και (β) οι Αναπληρωματικοί να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας κατά τα ανωτέρω στον όρο 4.3. οριζόμενα, θα πρέπει να απαντήσουν με email ή τηλεφωνώντας στη Διοργανώτρια εντός δέκα (10) ημερών ότι αποδέχονται την ανάδειξή τους.
Εάν παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) το δικαίωμά τους στο Δώρο χάνεται και αυτό παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας για να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Μετά την παρέλευση της ως άνω τεθείσας προθεσμίας θα ενημερώνεται ο αναδειχθείς επιλαχών νικητής εντός διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

4.6. Η Διοργανώτρια ή εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της θα επικοινωνεί με τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, μέσω τηλεφώνου ή/και e- mail, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του Δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας για την ενεργοποίηση των Δώρων. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή και του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή εκπρόσωπός του, νομίμως εξουσιοδοτημένος.

4.7. Τα Δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

4.8. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

4.9. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

4.10. Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των Δώρων κ.λ.π. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

5. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

5.1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους Νικητές ή/και τους Συμμετέχοντες ή/και τους Αναπληρωματικούς μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:
  1. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
  2. Σε περίπτωση που προέρχεται από το προσωπικό της Διοργανώτριας ή είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτούς.
  3. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει ηλικία μικρότερη των 15 ετών.
  4. Σε περίπτωση που, εφόσον του ζητηθεί, δεν επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την αποδοχή των Δώρων.
  5. Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.
  6. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει η Διοργανώτρια ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1.   Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

6.2.   Ομοίως δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού.

6.3.   Επίσης, δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1. Η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διενέργειας και συμμετοχής στους διαγωνισμούς περιγράφονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Σημείωμα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.1821.attica.gov.gr.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

8.1. Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Διοργανώτριας και προστατεύεται από την ελληνική ενωσιακή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον παρόντα Ιστότοπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Διοργανώτριας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στον παρόντα Ιστότοπο, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχή - διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Σελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και εν γένει ακατάλληλου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Σελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 9.3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 9.4. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό ή να υποβάλουν παράπονο, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: malimisi@patt.gov.gr

9.5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Internet και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Internet.

9.6. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

9.7. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί δημόσια στη σελίδα του διαγωνισμού https://www.1821.attica.gov.gr/όροι-χρήσης-διαγωνισμού/.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιλογές Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα ... Ρυθμίσεις OK

Η ιστοσελίδα μας (200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821) συλλέγει τα εξής cookies:

Ο ιστότοπος, μαζί με τα απολύτως απαραίτητα cookies για την λειτουργία του, χρησιμοποιεί, με τη συναίνεσή σας, cookies για την βελτίωση της λειτουργικότητάς του, για ανάλυση, για διαφήμιση καθώς και για στατιστικούς σκοπούς. Επίσης χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλισή του. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα cookies τα οποία θέλετε να αποδεχθείτε επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ», να αρνηθείτε τη χρήση των μη απαραίτητων cookies μέσω της επιλογής «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ», ή να επιλέξετε «ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ» των επιπλέον cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, πατώντας το κουμπί «Επιλογές Cookie» στο κάτω μέρος του ιστοτόπου. Για να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα Cookies καθώς για και την διαχείρισή τους, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies του ιστότοπου μας.

Αυστηρά απαιτούμενα cookies
Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Λειτουργικότητας
Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν τους χρήστες κατά την περιήγηση και είναι απαραίτητα για αυτήν, π.χ. θυμούνται κάποιες από τις ρυθμίσεις σας.

Ανάλυσης
Χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν πληροφορίες και να αναλύσουν πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (για παράδειγμα τις κινήσεις από και προς αυτόν, τις σελίδες που έχουν την πιο συχνή επισκεψιμότητα και αυτές που παρουσιάζουν λάθη) ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν.

Διαφημίσεων
Χρησιμοποιούνται για να δημιουργούνται οι λογαριασμοί χρηστών και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη κατά την περιήγησή του.

Ασφάλειας
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ