200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ 1821
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (εφεξής «Περιφέρεια») το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 15-17, Τ.Κ. 117 43, αριθμό τηλεφωνικού κέντρου 1512, με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς που διατίθενται στο κοινό μέσω της εκπαιδευτικής/ ψυχαγωγικής πλατφόρμας του ιστοτόπου https://www.1821.attica.gov.gr (εφεξής «Ιστότοπος») σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος σημειώματος, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:
 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς του παρόντος η Περιφέρεια ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, λ.χ. οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς.
 • «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3471/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).
Δεδομένα που συλλέγει η Περιφέρεια μέσω του Ιστοτόπου από εσάς

Κατά την περιήγηση και τη χρήση του Ιστοτόπου η Περιφέρεια συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας :

Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος Διατήρησης Αποδέκτες
Ονοματεπώνυμο, ψευδώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση (προαιρετικά) Ταυτοποίηση του χρήστη και διεκπεραίωση του αιτήματός του για συμμετοχή σε διαγωνισμό Άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ του Κανονισμού (επεξεργασία απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης) Μέχρι την παραγραφή τυχόν αξιώσεων που μπορεί να εγερθούν από τα μέρη    
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, θέμα, μήνυμα Διεκπεραίωση αιτήματος χρήστη για επικοινωνία Άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ του Κανονισμού επεξεργασία απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης ή για την εκτέλεση σύμβασης)
Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου (προαιρετικό) Ταυτοποίηση του συμμετέχοντα νικητή για την παραλαβή του δώρου Άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ του Κανονισμού (επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης) Μέχρι την παραγραφή τυχόν αξιώσεων που μπορεί να εγερθούν από τα μέρη  

*Σας ενημερώνουμε ότι τα ψευδώνυμα των δέκα (10) καλύτερων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα αναρτώνται στον ιστότοπο.
Δεδομένα που συλλέγει η Περιφέρεια μέσω του Ιστοτόπου αυτόματα

Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπο συγκεντρώνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες ενδέχεται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα (λ.χ. η διεύθυνση IP, η τοποθεσία, οι ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, το URL ανακατεύθυνσης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης), το ιστορικό περιήγησης. Όλα τα ανωτέρω συγκεντρώνονται μέσω της χρήσης cookies. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ.

Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Περιφέρεια δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε νέους και παιδιά τα οποία είτε έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους να επικοινωνούν άμεσα με την Περιφέρεια εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται. Σε περίπτωση που η Περιφέρεια αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου κάτω των 15 ετών δεσμεύεται να τα διαγράψει αμελλητί και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών. Για να ενημερωθείτε ειδικότερα για τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.1821.attica.gov.gr/όροι-χρήσης-διαγωνισμού/

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Κατ’ αρχήν, η Περιφέρεια δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/ και Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Διεθνή Οργανισμό, η Περιφέρεια προηγουμένως βεβαιώνει ότι τηρείται μία εκ των νομίμων βάσεων του άρθρου 6 του Κανονισμού και σωρευτικά:

α) Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση (άρθρο 45 του Κανονισμού) ή

β) Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών (άρθρο 46 του Κανονισμού) ή

γ) Για τις περιστασιακές επεξεργασίες, υφίσταται μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (π.χ. η ρητή συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η διαβίβαση είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων κλπ.).

Social Media Widgets - Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Στον παρόντα Ιστότοπο υπάρχουν κουμπιά κοινωνικών μέσων – Social media widgets (λ.χ. Facebook, Instagram) με την χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμά του, για το οποίο τόσο η Περιφέρεια όσο και το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Για την Περιφέρεια Αττικής σκοπό της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η επίτευξη του εννόμου συμφέροντος της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του ιστότοπου (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).

Η Περιφέρεια Αττικής δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία διενεργηθεί σε αυτά από τους από κοινού Υπευθύνους.

Σε ορισμένα σημεία περιεχομένου ο Ιστότοπος παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links), με σκοπό αποκλειστικά τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η Περιφέρεια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί εφαρμόζουν. Εάν ο επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, συνιστούμε να ανατρέχει στις Πολιτικές αυτών προηγουμένως.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Η Περιφέρεια μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 
Πρόσβασης Διόρθωσης.
Διαγραφής Περιορισμού

Εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στην Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχει επιπλέον, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Περιφέρεια θα ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την πρόοδό του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων από την Περιφέρεια Αττικής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dpo@patt.gov.gr.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/ αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης της Περιφέρειας καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου. Συνιστούμε να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση του παρόντος για την επαρκή ενημέρωσή σας.

Φεβρουάριος 2022
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιλογές Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα ... Ρυθμίσεις OK

Η ιστοσελίδα μας (200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821) συλλέγει τα εξής cookies:

Ο ιστότοπος, μαζί με τα απολύτως απαραίτητα cookies για την λειτουργία του, χρησιμοποιεί, με τη συναίνεσή σας, cookies για την βελτίωση της λειτουργικότητάς του, για ανάλυση, για διαφήμιση καθώς και για στατιστικούς σκοπούς. Επίσης χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλισή του. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα cookies τα οποία θέλετε να αποδεχθείτε επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ», να αρνηθείτε τη χρήση των μη απαραίτητων cookies μέσω της επιλογής «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ», ή να επιλέξετε «ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ» των επιπλέον cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, πατώντας το κουμπί «Επιλογές Cookie» στο κάτω μέρος του ιστοτόπου. Για να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα Cookies καθώς για και την διαχείρισή τους, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies του ιστότοπου μας.

Αυστηρά απαιτούμενα cookies
Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Λειτουργικότητας
Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν τους χρήστες κατά την περιήγηση και είναι απαραίτητα για αυτήν, π.χ. θυμούνται κάποιες από τις ρυθμίσεις σας.

Ανάλυσης
Χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν πληροφορίες και να αναλύσουν πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (για παράδειγμα τις κινήσεις από και προς αυτόν, τις σελίδες που έχουν την πιο συχνή επισκεψιμότητα και αυτές που παρουσιάζουν λάθη) ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν.

Διαφημίσεων
Χρησιμοποιούνται για να δημιουργούνται οι λογαριασμοί χρηστών και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη κατά την περιήγησή του.

Ασφάλειας
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ